Thể LoạI: Ngày Giới Thiệu

Danh mục đầu tư nổi bật: Vanessa Kwan, UX Design

Chúng tôi đã nói chuyện với sinh viên tốt nghiệp Thiết kế UX, Vanessa Kwan để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm học tập và dự án capstone của cô ấy: Lemon House.