Thể LoạI: Boston

Phòng trưng bày BioBoom của Boston có ý nghĩa như thế nào đối với Thành phố

Khu vực Boston có hơn 1.100 công ty công nghệ sinh học và sinh học, các trung tâm học thuật và các tổ chức khoa học đời sống. Chúng tôi đã xem xét kỹ hơn về 'BioBoom' này và ý nghĩa của nó đối với tương lai của thành phố.